Põhikiri


EKK PÕHIKIRI 2012

EESTI KAPTENITE KLUBI
PÕHIKIRI


 1. KLUBI NIMI JA ASUKOHT

1.1  Mittetulundusühingu nimi on Eesti Kaptenite Klubi (edaspidi nimetatud Klubi).
1.2  Klubi asukoht: Tallinn, Eesti Vabariik.

 1. KLUBI EESMÄRGID

2.1  Klubi eesmärkideks on:
2.1.1  meresõidu ohutuse ja mereteaduse aktiivne edendamine, edumeelsete laevajuhtimismeetodite juurutamine;
2.1.2  kapteni ameti ja meremehe elukutse prestiizi tõstmine ning kaptenite kogemuste laiendamine ja levitamine;
2.1.3  kapteni ametiau ja väärikuse kaitsmine.
2.2  Oma eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Klubi:
2.2.1  osutab kaptenitele abi, kaitseb nende huve kõikides ametiasutustes vastuvõetavate ja tunnistatud võtetega, kergendamaks nende vastutusrikast tegevust;
2.2.2  arendab koostööd teiste mereorganisatsioonidega (sh. Rahvusvaheliste organisatsioonidega), juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui ka välisriikides;
2.2.3  esitab ettepanekuid ja sooviavaldusi ameti-ja valitsusasutustele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
2.2.4  korraldab loenguid, seminare, kursusi, pidustusi ja juubilaride austamist ning muid üritusi, mis aitavad ellu viia Klubi eesmärke;
2.2.5  koostab, kogub ja levitab Klubi tegevust tutvustavat informatiivset materjali.
2.3  Eelpoolnimetatud eesmärkide saavutamiseks on Klubil õigus:
2.3.1  omada juriidilisele isikule omaseid õigusi ja kohustusi,
2.3.2  omandada, muuta ja lõpetada tsiviilõiguslikke õigus ja kohustusi;
2.3.3  sõlmida ja täita õiguslikke tehinguid nii Eestis kui välismaal;
2.3.4  asutada osakondasid.

 1. KLUBI ÕIGUSLIK SEISUND

3.1  Klubi on mittetulundusühinguna füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
3.2  Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
3.3  Klubil on embleem ja lipp, oma nimega pitsat ja nurgatempel.
3.4  Klubi võib avada arveldus- ja muid pangaarveid, sh valuutaga arveldamiseks.

 1. KLUBI VARA

4.1  Klubi vara moodustub:
            4.1.1 kingitustest ja annetustest juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
4.1.2. tasuliste ürituste korraldamisest saadavatest tuludest;
4.1.3 muudest tuludest, mis on vajalikud Klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
4.2  Klubi tulusid võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Klubi ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
4.3  Klubi ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta Klubi liikmed Klubi kohustuste eest.
4.4  Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 1. KLUBI FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

5.1  Klubi finantsmajanduslikku tegevust korraldab juhatus.
5.2  Klubi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse Eesti Vabariigis kehtestatud korras. Klubi raamatupidamist ja aruandlust peab Klubi raamatupidaja (laekur), kes valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Klubi maksab makse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

 1. KLUBI LIIKMED

6.1  Klubi liikmeteks võivad olla Eesti ja teiste riikide korra kohaselt ametisse kinnitatud ja merd sõitnud kaptenid ja teised füüsilised isikud, kellel on kaug-või lähisõidukapteni diplom, kes tunnistavad Klubi eesmärke ja on nõus järgima põhikirja nõudeid.
6.2  Klubisse kuuluvad liikmed ja auliikmed. Liikmeks on isikud, kelle kohta on tehtud juhatuse otsus liikmeks vastuvõtmiseks.Auliikmeks võib olla isik, kes on andnud kaaluka panuse merelaevanduse ja mereteaduse arengusse, parandanud meremeeste töö-ja elutingimusi, kasvatanud väärika järelkasvu, samuti ka loomingulised tötöajad, kes oma töödega on populariseerinud meremehe elukutset ja tõstnud selle prestiizi ning kellel on positiivne ühiskondlik maine.
6.3  Klubi liikmeks võtab vastu juhatus sisseastuja kirjaliku avalduse alusel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
6.4  Klubi liikmeks astujal tekivad Klubi liikme õigused ja kohustused pärast Klubi juhatuse sellekohast otsust.
6.5  Klubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel igal ajal Klubist välja astuda. Avaldus esitatakse Klubi juhatusele. Klubis liikmelisuse lõpetamine jõustub 60 päeva möödumisel alates Klubi juhatusele vastava avalduse laekumisest.
6.6  Kui Klubi liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või on tekitanud Klubile olulisel määral kahju, võib ta liikmete üldkoosoleku otsusega Klubist välja arvata. Väljaarvamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik ¾ häälteenamust.
6.7  Juhatus peab liikmete registrit, kuhu kantakse pidevalt järgmised andmed ja nende muudatused: liikme ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, liikmeks astumise aeg. Klubist väljaarvamise aeg ja põhjus


 1. LIIKMETE ÕIGUSED

7.1  Klubi liikmel on õigus:
7.1.1  valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse;
7.1.2  esitada Klubi üldkoosolekule ja juhatusele ettepanekuid ja päringuid;
7.1.3  osaleda Klubi tegevuses;
7.1.4  algatada Klubi eesmärkide elluviimisega seotud tegevusi;
7.1.5  nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Klubi tegevliikmetest ja vastav nõudmine on esitatud kirjalikult ning on ära toodud üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus.;
7.1.6  saada Klubilt kaitset;
7.1.7  esindada Klubi huve kooskõlas käesoleva põhikirja sätetega.

 1. LIIKMETE KOHUSTUSED

8.1  Klubi liikmed on kohustatud:
8.1.1  järgima ja täitma käesolevat põhikirja;
8.1.2  andma enda kohta õiget informatsiooni;
8.1.3  täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
8.1.4  osutama kaasabi Klubi eesmärkide saavutamiseks;
8.1.5  hüvitama Klubile tekitatud materiaalse kahju.


 1. KLUBI ÜLDKOOSOLEK

9.1  Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
9.2  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Klubi liige.
9.3  Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kas omal algatusel või vähemalt 1/10 Klubi liikmete kirjalikult motiveeritud nõudmisel.
9.4  Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus igale liikmele kirjalikult või suuliselt vähemalt seitse päeva ette.
9.5  Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra kohta teeb juhatus. Klubi liikmete ettepanekute esitamine üldkoosoleku päevakorda toimub juhatuse kaudu.
9.6  Üldkoosoleku pädevus:
9.6.1        põhikirja muutmine;
9.6.2        eesmärgi muutmine;
9.6.3        arengukava kinnitamine;
9.6.4        juhatuse liikmete arvu määramine;
9.6.5        juhatuse liikmete nimetamine ja tagasikutsumine;
9.6.6        revisjonikomisjoni liikmete nimetamine ja tagasikutsumine;
9.6.7        laekuri nimetamine ja tagasikutsumine;
9.6.8        juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
9.6.9        Klubi lõpetamine;;
9.6.10    Klubi liikme liikmeskonnast välja arvamine.

9.7           Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt ½ Klubi liikmetest.
9.8           Üldkoosolek otsustab kas hääletamine on avalik või salajane. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab ½ koosolekul osalenud Klubi liikmetest. Igal Klubi liikmel on hääletamisel üks hääl.
9.9           Klubi liige ei või hääletada, kui Klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
9.10    Üldkoosolek protokollitakse, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
9.11    Üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendil, kui koosolekul ei otsustata teisiti.

 1. KLUBI JUHATUS

10.1    Juhatus on Klubi juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Klubi.
10.2    Juhatuses võib olla üks või mitu liiget. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek.
10.3    Juhatuse liige peab olema Eesti Vabariigis asuv teovõimeline füüsiline isik.
10.4    Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
10.5    Juhatuse pädevus:
10.5.1          üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettepanekute tegemine päevakorda;
10.5.2          üldkoosolekule majandusaasta aruande esitamine;
10.5.3          Klubi liikmete vastuvõtmine;
10.5.4          Klubi liikmeskonnast väljaarvamise korra kinnitamine;
10.5.5          Klubi liikmete registri pidamine;
10.5.6          Klubi osakondade moodustamine ja lõpetamine;
10.5.7          Klubi raamatupidamise korraldamine;
10.5.8          Klubi osaluse otsustamine teistes ühingutes;
10.5.9          otsuste tegemine teistes Klubi tegevust puudutavates küsi-
               mustes.
10.6    Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees (president). Juhatuse esimees valitakse üldkoosolekul. Juhatuse esimehe äraolekul lähevad tema õigused ja kohustused üle peasekretärile.
10.7    Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Juhatuse asjaajamist peab Klubi peasekretär, kes nimetatakse juhatuse otsusega.
10.8    Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
10.9          Juhatuse koosolekul on igal juhatuse liikmel üks hääl. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl. Juhatuse otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui juhatus ei otsusta teisiti.
10.10      Juhatuse koosolekud protokollitakse. Kui juhatus koosneb ühest liikmest, vormistab juhataja otsused kirjalike käskkirjadega.
10.11      Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
10.12      Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Klubi kõikides õigustoimingutes. Rahaliste vahendite kasutamisel on juhatuse esimehel esimese allkirja õigus.

 1. KLUBI REVISJONIKOMISJON

11.1    Klubi kontrollorgan on revisjonikomisjon, mille valib üldkoosolek. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Klubi juhatuse liige või raamatupidaja, eelnimetatute abikaasa, lapsed, õed-vennad või vanemad.
11.2    Revisjonikomisjon viib läbi Klubi tegevuse revideerimise vähemalt üks kord majandusaastas, koostab revideerimisaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
11.3    Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida Klubi vara, arveldusarveid, raamatupidamisdokumente ja nõuda selgitusi ja muud abi, mida revisjonikomisjoni liikmed vajavad oma ülesannete täitmiseks.
11.4    Revisjonikomisjoni esimehel on õigus osaleda Klubi juhatuse koosolekul nõuandva hääleõigusega.
11.5    Revisjonikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas. Revisjonikomisjoni koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest. Revisjonikomisjoni otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 kohalolnud revisjonikomisjoni liikmetest. Revisjonikomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed.
11.6    Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse. Otsuste vastuvõtmisel eriarvamusele jäänud revisjonikomisjoni liikme (liikmete) seisukohad kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud revisjonikomisjoni liikmed.
11.7    Revisjonikomisjoni esimees informeerib oma jooksvast tööst juhatust.

 1. KLUBI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

12.1    Klubi lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kohtuotsuse alusel või muul seaduses ettenähtud alusel.
12.2    Klubi lõpetamisotsuse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse liikmete üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui Klubi lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.
12.3    Klubi lõpetamisel valitakse üldkoosolekul likvideerijad, kellel on juhatuse need õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
12.4    Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Klubi lõpetamise ajal Klubisse kuulunud liikmete vahel.
12.5    Klubi võib ühineda ainult teiste mittetulundusühingutega ja jaguneda ainult mittetulundusühinguteks.

Eesti Kaptenite Klubi põhikirja sõnastus on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 10.novembril 2012.a.